Historien

Laksens historie

Efter at Storåen opstod ved afsmeltningen efter sidste istid, og vandet blev så varmt, at der kunne leve fisk og andre dyr i det, er laksen og andre fiskearter indvandret.

Upåvirket af mennesket er naturen gået sin gang og har udviklet en robust stamme, der efterhånden har udviklet sig frem til det, vi i dag kalder for Storå-laksen.

Mennesket var fåtalligt, og de har naturligvis jaget, hvad de kunne finde. I løbet af de næste årtusinder er der langsomt blevet flere mennesker, og der kom egentlige bosætninger. Mange af disse første bosætninger kan findes i nærheden af åen.

I middelalderen findes flere sikre beviser på, at fiskeriet var en vigtig føde- og indkomstkilde.

I nyere tid sætter den menneskelige aktivitet for alvor sine spor. Åen betragtes som sted, hvortil man kunne aflede urenset spildevand fra byer og industri. Også landbruget havde uhensigtsmæssige udledninger.

Samlet medførte det en kraftig forringelse i vandkvaliteten. Fiskenes leve- og gydemuligheder blev stærkt forringet.

Med bygningen af kraftværket i 1940-1942 i Holstebro blev Storå effektivt spærret for fiskenes naturlige vandring fra havet til gydeområderne i åen og tilbage som en del af livscyklussen for laks, havørred og andre fiskearter.

Resultatet var, at bestandene stort set brød sammen.

Storålaksen var på randen af udryddelse!

pr_mielaks

Blank forårslaks

Efterhånden fik flere og flere øjnene op for at det var nødvendigt at gøre noget for at ophjælpe den ringe naturlige bestand.

Der kom efterhånden styr på udledningerne til åen, så vandkvaliteten forbedredes væsentligt. Mange kræfter blev sat ind fra offentlige myndigheder, Danmarks Tekniske Universitet / Aqua-sektionen, opdrættere, lodsejere og frivillige lystfiskere.                                                  

Højt kvalificeret rådgivning sammen med millioner af kroner og tusindvis af frivillige arbejdstimer har bevirket fiskerireguleringer, fjernelse af et stort antal spærringer ved dambrug og ikke mindst genslyngninger af vandløb og udlægning af gydegrus og tidligere også udsætning af fisk, så åen i dag er af høj kvalitet.

Storå er i dag det vandløb i Danmark, der har den klart største laksebestand.

Ikke bare er den størst. Den er også så robust, at udsætningen af laks er stoppet.

Det gælder dog kun området vest for Holstebro, idet opstemningen ved vandkraftværket stadig umuliggør en genrejsning af denne del af Storå.